غرفه سازی آنیل طعم آریا

غرفه سازی پارت بلور
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
غرفه سازی ملی صنایع پتروشیمی
۲۹ خرداد ۱۳۹۶

تصاویر پروژه