غرفه سازی تهویه نیا

غرفه سازی مهرگان شیمی
۳۱ خرداد ۱۳۹۶
غرفه سازی بیاسی(نیک کام صنعت)
۳۱ خرداد ۱۳۹۶

تصاویر پروژه