غرفه سازی نساجی کویر سمنان
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
غرفه سازی پارس محراب
۲۹ خرداد ۱۳۹۶

تصاویر پروژه