غرفه سازی سعید پلاستیک

غرفه سازی بایامد
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
غرفه سازی تارا صنعت ایرانیان
۲۹ خرداد ۱۳۹۶

تصاویر پروژه