غرفه سازی شرکت اروتوربین

غرفه سازی شرکت پتروشیمی امیرکبیر
۵ خرداد ۱۳۹۷
غرفه سازی شرکت فولاد تکنیک
۵ خرداد ۱۳۹۷

تصاویر پروژه