غرفه سازی شرکت پارس کیهان

غرفه سازی شرکت باهر کیمیا ۹۷
۵ خرداد ۱۳۹۷
غرفه سازی شرکت نفت پارس
۵ خرداد ۱۳۹۷

تصاویر پروژه