غرفه سازی مهان شیمی

غرفه سازی پاکنام بی بافت
۲ تیر ۱۳۹۶
غرفه سازی ایلیا ساعی
۲ تیر ۱۳۹۶

تصاویر پروژه