غرفه سازی نستا بی بی (پارس چیچک)

غرفه سازی رسوبگیری
۳۱ خرداد ۱۳۹۶
غرفه سازی چرخ پارس
۳۱ خرداد ۱۳۹۶

تصاویر پروژه