غرفه سازی پارس صدرا

غرفه سازی وردا
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
غرفه سازی آبانگان صنعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۶

تصاویر پروژه