غرفه سازی کویر سمنان

غرفه سازی لونافام
۲۸ خرداد ۱۳۹۶
غرفه سازی رنگ باراد
۲۸ خرداد ۱۳۹۶

تصاویر پروژه