طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی هولدینگ ماموت نمایشگاه خودرو شهر آفتاب 1402

Mammut Holding

کارفرما

هولدینگ ماموت

نمایشگاه

نمایشگاه خودرو شهر آفتاب 1402

طراحی و اجرا

گروه عمران معماری نگین آمیتیس

متراژ

5300 متر

غرفه سازی نمایشگاهی هولدینگ ماموت نمایشگاه خودرو شهر آفتاب

 04 غرفه سازی نمایشگاهی شرکت غرفه سازی آمیتیس هولدینگ ماموت نمایشگاه خودرو شهر آفتاب 1402
 05 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی هولدینگ ماموت نمایشگاه خودرو شهر آفتاب 1402
 06 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی هولدینگ ماموت نمایشگاه خودرو شهر آفتاب 1402
 07 غرفه سازی نمایشگاهی شرکت غرفه سازی آمیتیس هولدینگ ماموت
 08 غرفه سازی نمایشگاهی شرکت غرفه سازی آمیتیس
 09 غرفه سازی نمایشگاهی هولدینگ ماموت
 10 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی هولدینگ ماموت نمایشگاه خودرو
 11 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نمایشگاه خودرو
 12 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نمایشگاه خودرو شرکت غرفه سازی آمیتیس
 13 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی هولدینگ ماموت نمایشگاه خودرو شهر آفتاب 1402
 14 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی ه نمایشگاه خودرو شهر آفتاب 1402
 15 غرفه سازی نمایشگاهی شرکت غرفه سازی آمیتیس
 16 غرفه سازی نمایشگاهی شرکت غرفه سازی آمیتیس نمایشگاه خودرو شهر آفتاب 1402
 17 غرفه سازی نمایشگاهی نمایشگاه خودرو شهر آفتاب 1402
 18 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی هولدینگ ماموت نمایشگاه خودرو شهر آفتاب
 19 غرفه سازی نمایشگاهی هولدینگ ماموت نمایشگاه خودرو شهر آفتاب 1402
 20 غرفه سازی نمایشگاهی هولدینگ ماموت نمایشگاه خودرو شهر آفتاب 1402
 21 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی هولدینگ ماموت نمایشگاه خودرو شهر آفتاب 1402
 22 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نمایشگاه خودرو شهر آفتاب 1402
 23 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی هولدینگ ماموت شرکت غرفه سازی آمیتیس
 24 غرفه سازی نمایشگاهی هولدینگ ماموت نمایشگاه خودرو

We Create Connection Between People & Brands

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار پاکنژاد، نبش کوچه آسمان چهارم شرقی، پلاک 1، طبقه چهارم

+98 21 96621490 - 9

ارسال پیام