با نام یاور مهدی فاطمه (عج) ، پروردگارم الله

قبل از هر چیزی این یک نفوذ مخرب نیست ! صرفا نوعی اطلاع رسانی است !مردم کشورم چندیست که در زجر و رنج به سر می برند!
بستن آب فرات به روی حسینیان را امروز در جنوب کشورم میبینم !
گرانی بازار کوفه را امروز در بازار شهرم میبینم
امیرمومنان ، آقایم علی بن ابیطالب در شهرش نخلستان ها بنا کرد و به مستمندان سپرد ، اما اکنون در کشورم
هستند افرادی که لقمه از گلوی مستمندان میزنند تا کاخ های خود را بنا کنند.
این عدل امیرمان مرتضی علی نیست ، به خودمان بیاییم قبل از اینکه دستمان از دنیا کوتاه شود
با خود خواهی دل دشمنانمان را شاد نکنیم
مهدی موعود نظارگر ماست، لایق یاری اش نیستیم لااقل دلش را خون نکنیم

فرصت اول
127.0.0.1 | هیهات مناالذلّه یا مولا علی | ۳۱۳ | ۷۱۶۳۱۲